Workshops

The 2021 Workshop on “Information Systems in Business and Management”

Workshop với chủ đề “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý” năm 2021 (ISBM 2021) nhằm tăng cường chia sẻ kết quả nghiên cứu về quản trị các nguồn lực thông tin, phát triển các giải pháp và dịch vụ dựa trên công nghệ thông tin, khai thác các hệ thống thông tin trong các dạng tổ chức cũng như cấp độ cá nhân. Workshop ISBM 2021 sẽ được tổ chức kết hợp với hội thảo quốc tế “The 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era 2021” (ICABDE 2021). Workshop ISBM 2021 được tổ chức bởi Khoa Công nghệ Thông Tin Kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, từ ngày 18-19, tháng 12, 2021. Workshop tiếp nhận các bài báo từ nhiều lĩnh vực khác nhau của Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử.

Workshop ISBM 2021 chỉ chấp nhận các bài viết được viết bằng tiếng Việt (nếu tác giả muốn nộp bài bằng tiếng Anh, xin vui lòng nộp bài qua Hội thảo ICABDE 2021) về các chủ đề sau đây, nhưng không giới hạn:

·         Big data for Business and Management/ Dữ liệu lớn cho Kinh doanh và Quản lý

·         Artificial intelligence for Business / Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

·         Business Intelligence Systems/ Các hệ thống trí tuệ kinh doanh

·         Business Process Reengineering/ Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

·         Business and Economic Simulations/ Mô phỏng Kinh doanh và Kinh tế

·         Business Analytics/ Phân tích kinh doanh

·         Digital Marketing/ Ma-ket-ting số

·         E-learning/ Hệ thống học điện tử

·         Training and Education in IS/ Giáo dục và Đào tạo trong Hệ thống thông tin

·         E-Commerce and E-Government/ Thương mại điện tử và Chính phủ điện tử

·         Digital transformation/ Chuyển đổi số

·         IoTs and Cloud Computing Applications/ Internet vạn vật và Các ứng dụng điện toán đám mây

·         IT Project Management/ Quản lý dự án công nghệ thông tin

·         Machine Learning and Data mining in Business/ Học máy và khai phá dữ liệu trong kinh doanh

·         Marketing Information Systems/ Các hệ thống thông tin ma-ket-ting

·         Networked Business Models/ Các mô hình kinh doanh kết nối

·         Quantitative Models for Information Systems/ Mô hình định lượng cho hệ thống thông tin

·         Social Network Analytics/ Phân tích mạng xã hội

·         Smart Cities/ Các thành phố thông minh

·         Technology Based Service Development and Delivery/ Phát triển và chuyển giao các dịch vụ dựa trên công nghệ

·         Workflow and Process Management/ Quản lý quy trình và tiến trình xử lý công việc

Xuất Bản

Các bài viết được chấp nhận và được trình bày tại phiên làm việc ISBM 2021 sẽ được đăng trên kỷ yếu hội nghị ISBM 2021 có mã số ISBN. Những bài báo được lựa chọn bởi Hội đồng ISBM 2021 sẽ được mời mở rộng để đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) số đặc biệt SE05 với chủ đề “Hệ thống thông tin quản lý – JABES/MIS 2021”, Biên tập viên Khách mời – TS. Nguyễn Quốc Hùng.

Các Mốc Thời Gian

Hạn cuối nộp bài

15/11/2021

Thông báo chấp nhận

30/11/2021

Ngày tổ chức hội thảo

18-19/12/2021

Nộp Bài

  • Các bài viết cần đảm bảo tỷ lệ trùng lặp không quá 30%, không cần tuân theo mẫu, nhưng cần có những mục chính của một bài báo khoa học.
  • Các bài viết được nộp qua hệ thống quản lý EasyChair.

Đăng Kí Tham Dự

Workshop ISBM 2021 miễn phí tham dự cũng như đăng bài cho các tác giả.

Liên Hệ

Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến workshop ISBM 2021, xin vui lòng liên hệ với TS. Nguyễn Quốc Hùng theo địa chỉ email sau: hungngq@ueh.edu.vn.